Smstools Algemene Voorwaarden
Sms Gateway API

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden van XTREME INTERNET SOLUTIONS BV, hierna te noemen Smstools, zijn van toepassing op alle bestelformulieren, orderbevestigingen, offertes en overeenkomsten. Deze voorwaarden hebben voorrang boven eventuele voorwaarden van de opdrachtgever, die zonder voorbehoud instemt met de algemene voorwaarden van Smstools en afstand doet van zijn eigen algemene voorwaarden, zelfs als deze vermelden dat zij voorrang hebben boven alle andere. Afwijking van deze voorwaarden is niet mogelijk zonder voorafgaande, expliciete en schriftelijke toestemming van Smstools.

1. LICENTIEVERLENING


1.1. Licentie
1.1.1. In ruil voor tijdige betaling door de Licentienemer aan de Licentiegever van de Licentievergoeding en in overeenstemming met de Algemene en Specifieke Voorwaarden, verleent de Licentiegever aan de Licentienemer, en aanvaardt de Licentienemer van de Licentiegever, een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht en licentie om Smstools te gebruiken voor het verzenden en/of ontvangen van SMS, MMS, spraak- of Whatsapp-berichten.
1.1.2. Deze Licentie is uitdrukkelijk beperkt tot de Termijn van deze Overeenkomst zoals vermeld in de Specifieke Voorwaarden.
1.2. Sublicentie
De Licentienemer is niet gerechtigd sublicenties te verlenen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Licentiegever.
1.3. Reverse Engineering / Wijzigingen
Tenzij handhaving van deze bepaling verboden is door de toepasselijke wetgeving, mag de Licentienemer Smstools niet decompileren, demonteren, reverse engineeren, ontcijferen, ontsleutelen of op andere wijze proberen de broncode of enige andere delen van de mechanismen en algoritmen die worden gebruikt voor Smstools te ontdekken, noch afgeleide werken van Smstools of enig deel van Smstools creëren. De Licentienemer mag Smstools of een deel daarvan niet wijzigen, aanpassen, overzetten of samenvoegen.
1.4. Eigendom
De Licentienemer erkent dat alle Intellectuele Eigendomsrechten en Knowhow met betrekking tot Smstools eigendom blijven van de Licentiegever. Tenzij anders overeengekomen tussen de Partijen, zal de Licentiegever eigenaar zijn van eventuele Intellectuele Eigendomsrechten op eventuele verbeteringen of wijzigingen aangebracht aan Smstools.

2. GARANTIES

2.1. Specificaties
De Licentiegever biedt geen garantie met betrekking tot de kwaliteit / geschiktheid / kenmerken / compatibiliteit van Smstools anders dan vermeld in de algemene documentatie.
2.2. Smstools wordt geleverd "ZOALS HET IS" en zonder enige garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel dat niet uitdrukkelijk is overeengekomen tussen de Partijen.
2.3. Derden
2.3.1. De Licentiegever zal de Licentienemer niet vrijwaren of schadeloos stellen voor inbreuken op rechten van derden.

3. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

3.1. De totale cumulatieve aansprakelijkheid van de Licentiegever jegens de Licentienemer of een derde partij, hetzij in contract (inclusief onder enige vrijwaring of garantie), in onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) onder een garantie, bij wet of anderszins, onder of in verband met deze Overeenkomst, is beperkt tot het bedrag van de jaarlijkse Licentievergoeding van de voorafgaande Termijn.
3.2. Ondanks enige andere bepaling van deze Overeenkomst, is de Licentiegever in geen geval aansprakelijk jegens de Licentienemer of een derde partij, hetzij in contract (inclusief onder enige vrijwaring of garantie), in onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) onder een garantie, bij wet of anderszins, onder of in verband met deze Overeenkomst voor enig verloren gegaan inkomen, gederfde winst, verloren of beschadigde gegevens, of indirecte of gevolgschade, hoe dan ook veroorzaakt, voortvloeiend uit het gebruik van of het onvermogen om Smstools te gebruiken, zelfs als de Licentiegever is gewezen op de mogelijkheid van dergelijke schade.

4. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

4.1. Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België.
4.2. De rechtbanken van de provincie Limburg, België, hebben exclusieve bevoegdheid over elk geschil voortvloeiend uit of gerelateerd aan deze Overeenkomst, inclusief de beëindiging ervan.

5. MESSAGING

Indien berichtgevingsservices deel uitmaken van de onder de Overeenkomst aan de Cliënt verleende Service, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
5.1. Algemeen
De Cliënt is verantwoordelijk voor de inhoud van alle berichten die door de Cliënt worden verzonden en garandeert dat deze voldoen aan de Toepasselijke Wetgeving.
Lees ons 'Acceptable Use Policy' voor meer informatie over toegestane berichteninhoud.
5.2 Smstools is verplicht redelijke inspanningen te leveren om interoperabiliteit van diensten mogelijk te maken om SMS af te leveren naar zoveel mogelijk netwerken. Echter, Smstools is afhankelijk van de interoperabiliteit van diensten van Operator(s) in elk land. Smstools garandeert noch vertegenwoordigt dat alle berichten afgeleverd kunnen worden.
5.3. Aanvullende Voorwaarden en Bepalingen Sociale Media en Push Services
5.4 Sociale Media en Push Services bieden de Cliënt de mogelijkheid om te communiceren, informatie te delen met en over individuele Eindgebruikers met behulp van sociale media-applicaties (Whatsapp, Viber, Telegram) en/of in-app pushberichten. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Cliënt om ervoor te zorgen dat de communicatie, de verkregen en naar de Eindgebruiker verzonden informatie voldoende beveiligd en beschermd is, en dat de Cliënt de vereiste geïnformeerde toestemming van elke individuele Eindgebruiker heeft verkregen, of een wettelijke basis heeft, voordat enige informatie van genoemde Eindgebruiker wordt verwerkt of overgedragen met gebruik van sociale media kanalen of pushberichten. Smstools heeft hierin geen verantwoordelijkheid en zal (toegang tot) Sociale Media en Push Services en alle informatie leveren.
De algemene voorwaarden van de organisaties die de verschillende socialemediaplatforms en -diensten leveren die in de Dienst zijn geïntegreerd, zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst door de Cliënt. Het is de verantwoordelijkheid van de Cliënt om naleving van de algemene voorwaarden en de Toepasselijke Wetgeving te waarborgen.

6. VOICE

Indien Voice Services deel uitmaken van de Dienst die onder de Overeenkomst aan de Cliënt wordt verstrekt, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
6.1. Aanvullende Voorwaarden en Bepalingen Voice
6.2 Cliënt garandeert dat hij zich zal onthouden van: (i) het gebruik van de Voice Services voor andere doeleinden dan normaal gebruik zoals bedoeld door Smstools, (ii) inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden, (iii) misbruik maken van toegewezen toegangscodes of deze uitgeven aan derden, (iv) plagen, spammen, beledigen, kwetsen, irriteren, hacken of op een andere manier overlast veroorzaken, (v) grootschalige verbindingen tot stand brengen met verkoopnummers of diensten, (vi) evenals elke actie als gevolg waarvan betalingen aan Smstools onterecht beperkt worden.
6.3 Cliënt mag de Voice Services niet gebruiken of anderen toestaan deze te gebruiken op een manier die frauduleus of ongeautoriseerd is. Smstools mag, zonder kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, alle communicatie van de Cliënt onderbreken om frauduleuze en/of ongeautoriseerde activiteiten te voorkomen of te beëindigen.
6.4 Smstools is verplicht redelijke inspanningen te leveren om interoperabiliteit van diensten mogelijk te maken om telefoonnummers bereikbaar te maken vanuit zoveel mogelijk netwerken. Echter, Smstools is afhankelijk van de interoperabiliteit van diensten van Operator(s) in elk land voor end-to-end connectiviteit. Smstools garandeert noch vertegenwoordigt dat alle telefoonnummers van alle netwerken te allen tijde bereikbaar zullen zijn.
6.5 Cliënt is verantwoordelijk voor het veilig verbinden van zijn netwerk of systemen met het Platform van Smstools. Cliënt is verantwoordelijk voor al het Verkeer dat naar het Platform van Smstools wordt verzonden of geïnitieerd vanuit de Cliënt-account en is zonder uitzondering ook volledig verantwoordelijk voor de betaling van al het voornoemde Verkeer. Cliënt is verantwoordelijk voor zijn eigen belgedrag, belbestemmingen en Verkeer naar en/of via het Platform van Smstools.
6.6 Cliënt is verplicht bij elke oproep die via het Platform van Smstools via de aansluiting van de Cliënt komt, de juiste informatie met betrekking tot de locatie waar het gesprek wordt geïnitieerd/opgezet ("Beller-ID" of "Afzender-ID") mee te sturen. Het achterhouden van die daadwerkelijke locatie-informatie - opzettelijk of per ongeluk - wordt in elk geval, maar zeker in het geval van pogingen om kosten te verlagen, beschouwd als onredelijk gebruik van de Dienst door de Cliënt en is strikt verboden. In dit geval kan Smstools onmiddellijk evenredige maatregelen nemen, waaronder maar niet beperkt tot het toepassen van een toeslag en het verbreken van de Dienst.
6.7 Cliënt zal Smstools en zijn gelieerde ondernemingen vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen tegen alle aansprakelijkheden, verliezen, schade, claims, boetes, boetes en kosten (inclusief redelijke juridische kosten) die voortvloeien uit of het gevolg zijn van het niet-naleven door de Cliënt van dit artikel.

7. PRE-PAID

Indien Cliënt gebruik maakt van een of meer Service(s) op een Pre-Paid Basis en/of account, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
7.1. Aanvullende Voorwaarden en Bepalingen Pre-Paid
7.2 Definitie Pre-Paid Cliënt: de Cliënt die de Dienst gebruikt op een pre-paid basis. De Pre-Paid Cliënt zal incidentele betalingen doen aan Smstools, die op zijn rekening worden bijgeschreven. Het krediet stelt de Pre-Paid Cliënt in staat de Diensten te gebruiken.
7.3 Als Cliënt een pre-paid account heeft, worden kosten in rekening gebracht voor het gebruik van sommige Diensten, die worden afgeschreven van het pre-paid account van de Cliënt. Diensten waarvoor kosten in rekening worden gebracht, kunnen alleen worden gebruikt als het toepasselijke minimumbedrag op de rekening van de Pre-Paid Cliënt is gestort.
7.4 Pre-paid tegoeden en saldo kunnen door de Pre-Paid Cliënt worden gebruikt op de dag dat het bedrag door Smstools is ontvangen. Pre-paid krediet is niet-restitueerbaar en vervalt twaalf (12) maanden na de datum waarop de Pre-Paid Cliënt het prepaid saldo heeft gekocht.
7.5 De Pre-Paid Cliënt is in gebreke wanneer de betaling met creditcard wordt teruggevorderd. Smstools is gerechtigd de rekening van de Pre-Paid Cliënt te sluiten wanneer een betaling met creditcard wordt teruggevorderd.
7.6 Cliënt zal Smstools vrijwaren tegen misbruik van pre-paid saldo door derden.
7.7 Smstools heeft het recht om een registratie van een Pre-Paid Cliënt voor haar dienst zonder opgave van redenen te weigeren en een bestaand lidmaatschap zonder opgave van redenen te beëindigen. Registratie mag slechts éénmaal per persoon of rechtspersoon plaatsvinden. Het account wordt verwijderd als het account niet binnen drie (3) maanden na registratie wordt opgeladen, of binnen twaalf maanden nadat al het krediet is gebruikt.